1. Homepage
 2. Voor Clubs

Verzekeringen voor clubs

Cameraverzekering
Leden van de Fotobond en de aangesloten fotoclubs kunnen een cameraverzekering afsluiten tegen goede voorwaarden en een aantrekkelijke premie.

Tentoonstellingsverzekering
Het is momenteel NIET mogelijk om een tentoonstellingsverzekering te sluiten. Er wordt gezocht naar een nieuwe verzekeraar.

Aansprakelijkheidsverzekering voor clubs
Er bestaan voor verenigingen (en dus voor fotoclubs) meerdere soorten aansprakelijkheidsverzekeringen. Welke verzekering is nuttig, welke is nodig?
Lees hieronder meer in 'Aansprakelijkheidsverzekeringen voor fotoclubs: wegwijs'.

Tot voor kort liep er via de Fotobond een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, waaronder zowel de bond, de afdelingen als de clubs gedekt waren.  Het bleek niet mogelijk deze in 2020 te continueren. Wel is een polis afgesloten voor de bond, de afdelingen en de commissies die namens de bond handelen.
Om wettelijke redenen kan de dekking voor clubs niet meer via de bond lopen. Wel is het mogelijk dat een club zich individueel verzekert tegen een door ons met de verzekeraar afgesproken aantrekkelijke premie.
Lees hieronder meer in: 'Collectieve aansprakelijkheidsverzekering gaat vervallen'.

We krijgen van onze leden vragen over bestuurdersaansprakelijkheid. Wat is dat, en is het nodig dat een club zich daarvoor verzekert?
Lees hieronder meer in 'Vereniging en aansprakelijkheid bestuurders'.

Meer informatie vindt u hieronder (klik op de grijze balkjes).

Toch nog een vraag? Neem dan contact op met Oege Lam, algemeen voorzitter Fotobond, via voorzitter@fotobond.nl.

In samenwerking met de Fotobond  biedt Smeink Assurantiën een cameraverzekering voor leden, te sluiten bij verzekeringsmaatschappij Ansvar Idéa. Deze verzekering heeft een voordelige premie en goede voorwaarden waaronder een nieuwwaarde regeling van 5 jaar.

> lees meer (alleen toegankelijk voor leden)


Er zijn op het gebied van aansprakelijkheidsverzekeringen meerdere soorten. In grote lijnen, en toegespitst op fotoclubs, gaat het om de volgende aansprakelijkheidsverzekeringen:

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt schade aan goederen van derden en letsel aan derden, indien aangericht door de club of door clubleden die handelden namens de club. Deze verzekering kun je vergelijken met een aansprakelijkheidsverzekering voor particulieren, maar dan voor de fotoclub (= het 'bedrijf').

Deze vorm van verzekering kan nuttig zijn voor de club, mede omdat de premie relatief laag is.

De Fotobond had jarenlang deze verzekering lopen voor alle geledingen binnen de bond, zodat de landelijke bond, de afdelingen en de fotoclubs gedekt waren. De continuering van deze polis bleek niet mogelijk. De bond kan dit niet meer voor de clubs afsluiten. Er is een polis afgesloten voor de bond, de afdelingen en de commissies die namens de bond handelen.

Daarnaast is het mogelijk voor clubs om gebruik te maken van een eigen polis met voordelige premie.

Zie hierover: Collectieve aansprakelijkheidsverzekering gaat vervallen.

Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering

Deze verzekering dekt de risico's die een bestuurder van een vereniging (dus fotoclub) loopt. Die risico's verschillen per soort vereniging. Voor informatie over de soorten verenigingen en het nut om deze verzekering te sluiten, zie Vereniging en aansprakelijkheid bestuurders.

Andere aansprakelijkheidsverzekeringen

Er bestaan andere aansprakelijkheidsverzekeringen die bij verenigingen een rol kunnen spelen, zoals de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Dit dekt o.a. vermogensschade die optreedt als een vereniging een fout advies geeft. Voorbeeld: Verenigingen als ANWB, KNVB, VVAA en dergelijke kunnen optreden als bemiddelaar, als adviseur of als deskundige. Fouten kunnen daarbij tot aanzienlijke aanspraken leiden. Omdat dit bij een fotoclub niet aan de orde is blijft dit verder buiten beschouwing.

De afgelopen jaren beschikte de Fotobond over een (bedrijfs)aansprakelijkheidsverzekering, die dekking bood tegen zaakschade en letselschade die door clubs (of leden van clubs die handelden namens hun club) werd aangericht aan derden. Hiervan is de afgelopen vijftien jaren slechts zesmaal gebruikgemaakt en het betrof daarbij relatief geringe bedragen. Niettemin is het een veilig idee als de club beschermd is tegen aanspraken van derden. De premie voor deze collectieve verzekering bedroeg ca. € 900 per jaar, die betaald werd uit de begroting van de Fotobond.

Generali, de maatschappij waar deze polis liep, is overgenomen door ASR. Deze verzekeraar kent geen dekking voor koepelorganisaties (een Bond van zelfstandige verenigingen) zoals de Fotobond. Daarom is de polis opgezegd tegen eind 2019. Daarbij speelde mee dat alle tussentijdse mutaties in besturen en rechtspersoonlijkheid van alle aangesloten verenigingen moesten worden gaan doorgegeven, wat zowel voor de verzekeraar als de Fotobond een enorme administratie met zich zou meebrengen. Daarom resteert in 2020 slechts een polis voor de landelijke organisatie, dus niet meer voor de aangesloten ledenclubs.

Wat we in overleg hebben kunnen bereiken is dat de dekking voor de clubs wordt verlengd tot eind maart 2020. Daarna is er voor de clubs geen dekking meer, tenzij de club een eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering sluit. De club is hierbij het 'bedrijf'.

De bij ASR gebruikelijke premie voor deze verzekering bedraagt € 0,50 per lid per jaar, met een minimumbedrag per polis van € 100 (inclusief assurantiebelasting is dat € 121 per jaar). We hebben kunnen bereiken dat er voor leden van de Fotobond een voordelige aanbieding van ASR ligt waarbij de minimale premie is teruggebracht naar € 75 (inclusief assurantiebelasting € 90,75) per jaar. Clubs tot 150 leden vallen onder dat minimumbedrag.

Wat dekt een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering?
Bij een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering is schade aan personen en zaken van derden gedekt, die door een verzekerde zijn veroorzaakt terwijl die persoon handelde als (lid van de) fotoclub.

 • Dus als de beamer van de club op iemands teen valt en er langdurig herstel nodig is (niet de beamer zelf, het is geen inboedeldekking).
 • Als op een tentoonstelling de wand met foto's omvalt (indien verwijtbaar) en iemand raakt gewond (de wand en foto's zijn niet gedekt).
 • Een clublid maakt iets in de gehuurde clubruimte kapot en de club wordt ervoor aangesproken.

Niet gedekt: motorrijtuigen, vervoermiddelen, eigen bezittingen van het lid en de club. Ook niet gedekt: vermogensschade (denk aan rechten op foto's, gemiste kansen op tentoonstellen, toezeggingen die niet worden nagekomen, etc.).

Er geldt bij zaakschade een eigen risico van € 125 per aanspraak.

Een geleende beamer die beschadigd wordt is beperkt gedekt. Dit is opzichtschade.  Opzichtschade is schade aan zaken van derden, die is veroorzaakt terwijl u, of iemand namens u, deze zaken bewerkt, bewaart, gebruikt, repareert, behandelt of daarmee samenhangend vervoert.

Voorbeeld: Iemand gebruikt bij een tentoonstelling een beamer van zijn bedrijf, en die valt kapot. Of een foto (waarschijnlijk alleen van een niet-clublid) wordt beschadigd tijdens vervoer door een lid naar een tentoonstelling. Voor opzichtschade is een eigen risico van toepassing van 10% per aanspraak, met een minimum van € 250 per aanspraak.

Let op:

 • Eigendommen van de club zelf zijn niet gedekt, het is geen inboedelverzekering. Dus bij diefstal, vermissing wordt geen uitkering gedaan; ook niet bij gehuurde zaken.
 • Alles wat onder een verzekering elders valt is niet verzekerd.
 • In veel gevallen heeft de veroorzaker een persoonlijke aansprakelijkheidsverzekering waarop dit gedekt is. De waarde van deze clubverzekering is dus beperkt.

Ter informatie: Het bovenstaande dekt geen bestuurdersaansprakelijkheid
Hieronder vallen bijv. de claim die de club legt op de medebestuursleden van de penningmeester die er met de kas vandoor is gegaan; ze hebben niet goed opgelet en hadden samen de pot beter moeten beschermen. Of een bestuurslid doet onterecht een toezegging namens de club (opdracht voor het drukken van een boek, het huren van een zaal) en wordt daar als bestuurslid op aangesproken.
Ook in de oude situatie was deze bestuurdersaansprakelijkheid niet gedekt.

Wel of niet verzekeren?
Dat is nu geheel aan de club. Het is momenteel niet geheel duidelijk of deze aanbieding geldt voor alle clubs of uitsluitend voor verenigingen met rechtspersoonlijkheid.
Als u nu al meer informatie wilt of de verzekering wilt sluiten, kunt u contact opnemen met onze verzekeringstussenpersoon:
Smeink Assurantiën
Kaatsbaan 12 - 3601 EC Maarssen 
Postbus 8 - 3600 AA Maarssen 
030-241 02 06
verzekeringen@fotobond.nl

Voor persoonlijke (rechtstreekse) leden van de Fotobond verandert er in 2020 niets. De dekking van de Afdelingen staat nog ter discussie. Daar loopt de huidige polis nog door tot eind maart 2020.

Hoe nu verder?

 • De huidige verzekering loopt nog tot eind maart 2020.
 • Het risico op zaak- en letselschade is beperkt, zie hierboven.
 • Er staan nog enkele aanvragen uit bij andere maatschappijen.
 • Begin maart 2020 komt er nog een mailing met meer informatie over deze bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering. Dan zijn de precieze voorwaarden bekend en kan de club alsnog reageren.

Reageren kan ook naar voorzitter@fotobond.nl.

Een fotoclub is in juridische zin een vereniging, ook al komt dat woord niet voor in de benaming van de club.

Een vereniging is een rechtspersoon voor de Nederlandse wet. Een vereniging heeft van rechtswege rechtspersoonlijkheid (wat iets anders is dan rechtsbevoegdheid).

Verschil tussen bestuurdersaansprakelijkheid en bedrijfsaansprakelijkheid

Hieronder gaat het om aanspraken op bestuurders van verenigingen (= bestuurdersaansprakelijkheid). Dat staat los van de mogelijkheid dat de vereniging zelf aansprakelijk kan zijn voor schade of letsel (= bedrijfsaansprakelijkheid).

De aansprakelijkheid van bestuurders verschilt per verenigingsvorm:

1. De informele vereniging, ook wel: vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid
Kenmerk is dat de vereniging niet is opgericht via de notaris.

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan informeel, dus louter door de betrokken personen zelf, worden opgericht. De vereniging kan statuten (of andere geschreven regels) hebben, maar het hoeft niet. Hoewel dit een gemakkelijke manier is om een vereniging op te richten, heeft de informele vereniging een nadeel: bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk.

Aansprakelijkheid bestuurders
Bestuursleden zijn per definitie, naast de vereniging zelf, hoofdelijk aansprakelijk. U kunt als bestuurder (naast de vereniging zelf) persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld door de gedupeerde. Bijvoorbeeld als u iets koopt, terwijl u weet dat de vereniging dit niet kan betalen. De verkoper kan u dan persoonlijk aansprakelijk stellen voor de openstaande schuld. Zo kan dus door de bescherming van een rechtspersoon heen worden geprikt.

U beperkt de hoofdelijke aansprakelijkheid als u de vereniging inschrijft bij de Kamer van Koophandel, maar deze wordt daardoor niet geheel opgeheven! In principe is dan de vereniging aansprakelijk, al staan de bestuursleden wel (persoonlijk) borg voor de verplichtingen en schulden van de vereniging. Als de vereniging niet aan de verplichtingen kan voldoen is de bestuurder alsnog hoofdelijk aansprakelijk.

Een vereniging met beperkte rechtsbevoegdheid kan omgezet worden in een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid door bij de notaris aan de aanvullende vereisten te voldoen én inschrijving te doen bij de Kamer van koophandel. Alléén inschrijving bij de KvK is niet voldoende om de hoofdelijke aansprakelijkheid van bestuurders te ontlopen.

2. De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid 
Een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid is bij een notaris opgericht. De statuten worden dan opgenomen in een authentieke akte. De vereniging wordt ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Zolang de rechtspersoon na de oprichting bij de notaris niet is ingeschreven bij de KvK, kan de bestuurder persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die namens de rechtspersoon zijn verricht.

Aansprakelijkheid bestuurders: De bestuurders zijn niet hoofdelijk aansprakelijk. De vereniging schermt de privévermogens van haar bestuurders af. Schuldeisers van de vereniging kunnen hun schuld niet verhalen op bestuurders. Schuldverhaal kan enkel in een aantal specifieke gevallen, voornamelijk gevallen waarin bestuurders hebben nagelaten bepaalde zaken te regelen en waarin ze zich schuldig hebben gemaakt aan wanbeleid.

In alle gevallen is het zaak om uitsluitend te handelen binnen de bevoegdheden die in de statuten zijn vastgelegd. Daarin is vastgelegd welke bevoegdheden het bestuur heeft (en de individuele bestuursleden hebben) en wie de vertegenwoordigingsbevoegdheid heeft.

3. De ondervereniging (zoals de afdelingen van de Fotobond)
Een ondervereniging heeft een eigen bestuur en kan haar statuten notarieel vastleggen en deponeren bij de Kamer van Koophandel. Via die weg wordt de ondervereniging een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid en minimaliseert u de risico's voor de totale vereniging. Anders kan de ondervereniging de hele vereniging meeslepen als zij een fikse schadepost veroorzaakt.

Fotoclubs zijn geen onderverenigingen van de Fotobond.

Is het noodzakelijk voor een fotoclub om een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering te hebben?

Deze verzekering is niet verplicht. De noodzaak ervan stijgt indien de club bijvoorbeeld:

 • geen of beperkte rechtsbevoegdheid heeft (zie hierboven bij 1);
 • dure of riskante bezittingen heeft (zoals vastgoed, leningen);
 • een groot financieel belang heeft (zoals personeel in dienst, langdurige verplichtingen);
 • besluiten neemt met grote financiële gevolgen;
 • bestuurders heeft die handelen op eigen houtje of buiten hun bevoegdheden (statuten).

Vrijwel alle fotoclubs vallen buiten deze risicogebieden. Bij het bestuur zijn geen claims bekend die bestuurders van fotoclubs hebben getroffen (al is dat geen garantie dat ze er niet zijn geweest en ook geen garantie voor de toekomst).

Verder kan op eenvoudige wijze het risico worden verminderd:

 • bij een informele vereniging: stel eenvoudige geschreven regels op, vooral over de financiën en bevoegdheden van de bestuurders;
 • bij een informele vereniging: inschrijving in de KvK;
 • bij een informele vereniging die is ingeschreven bij de KvK: statuten notarieel vaststellen plus inschrijving bij de KvK;
 • bij alle verenigingen: door de financiële administratie inzichtelijk te houden. Laat de penningmeester elk jaar verslag doen en benoem minimaal twee leden die de administratie en de banksaldi jaarlijks controleren;
 • bij alle verenigingen: gebruik je gezonde verstand. Spreek je (mede)bestuurders aan indien je vermoed dat er grenzen (kunnen) worden overschreden. Praat in de eerstvolgende bestuursvergadering even over de risico's die voor je club gelden en handel daarnaar.

Een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering is relatief prijzig omdat deze veelal gebaseerd is op verenigingen die wél de bovenstaande risico's hebben. Voor sommige clubs kan het een verhoging van de jaarlijkse kosten betekenen met meer dan de helft, wat het middel erger maakt dan de kwaal.

Het bestuur van de Fotobond is bezig met een offerte voor bestuurdersaansprakelijkheid van fotoclubs. Hierover wordt meer informatie verwacht in maart 2020.

Iets anders: 'Bedrijfs'aansprakelijkheid

Buiten de aansprakelijkheid van bestuursleden kan er sprake zijn van aansprakelijkheid van de club zelf. Daarbij gaat het om schade aan derden en om letselschade. Die risico's worden gedekt door een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor de clubs van de Fotobond is een voordelig aanbod beschikbaar dat voor de meeste clubs neerkomt op een premie van € 90,75 per jaar (incl. 21% assurantiebelasting). Zie ook het artikel 'Collectieve aansprakelijkheidsverzekering gaat vervallen' op deze pagina.