1. Homepage
  2. Over Fotobond

Het Tweede Spoor

In de algemene ledenvergadering in april 2018 is het projectplan Het Tweede Spoor aangenomen. Dit plan beschrijft de ontwikkeling van de Fotobond als een veelzijdige foto-organisatie in de komende jaren. Er is een ontwikkelgroep ingesteld die bezig is met de concrete invulling hiervan.  

Voorgeschiedenis

In de BB+ vergadering van 19 maart 2016 werd besloten extra aandacht te geven aan de fotografische en maatschappelijke ontwikkelingen die van belang zijn voor de georganiseerde vrijetijdsfotografie en voor de Fotobond in het bijzonder. 

De vergadering maakte onderscheid tussen de huidige en nabije ontwikkelingen, zowel binnen als buiten de Fotobond (het zogenaamde eerste spoor) en ontwikkelingen die in het verschiet (lijken te) liggen op een termijn van pakweg 10 à 15 jaar (het zogenaamde tweede spoor).

                                                                                                                                                                                                      Foto: Frank Boekamp

De vergadering heeft uit haar midden een groep samengesteld die ten behoeve van het DB (BB) een trajectplan maakte, m.n. gericht op dit tweede spoor.1  Het DB heeft op basis hiervan een projectgroep het tweede spoor samengesteld en geïnstalleerd op 12 oktober 2016.

Opdracht

De opdracht betreft het opstellen van een nulmeting (de huidige situatie van de vrijetijdsfotografie) en van een schets/visie van het ‘fotografielandschap’ omstreeks 2028. 

In de schets worden de te verwachten ontwikkelingen voor de komende jaren in kaart gebracht. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar de fotografie, maar ook naar de bredere context van de multimedia. Hierbij wordt ingegaan op zowel de vrijetijdsfotografie (VT-fotografie) in brede zin als op de professionele fotografie (P-fotografie).

In de schets wordt tevens aandacht besteed aan relevante maatschappelijke zaken als vrije tijd en de besteding daarvan. Het zwaartepunt van de schets zal liggen in de vrijetijdsfotografie en de betekenis hiervan voor de Fotobond.

Om tot de schets te komen zullen zowel stakeholders als andere informatiebronnen in het onderzoek betrokken worden. 

De projectgroep zal de schets gepaard laten gaan met een aantal aanbevelingen en adviezen. Deze kunnen op de fotografische aspecten en activiteiten gericht zijn,  maar ook op de wijze waarop e.e.a. georganiseerd of gestructureerd kan worden. De huidige ‘constellatie’ Fotobond behoeft niet het uitgangspunt te zijn voor de bevindingen van de projectgroep.

Klik hier voor het projectplan Het Tweede Spoor